HP Deskjet 1000 Printer series - J110 - 目錄

background image

目錄

1

如何使用?

...................................................................................................................3

2

瞭解

HP

印表機

印表機零件

...................................................................................................................5

開啟按鈕

......................................................................................................................6

3

列印

列印文件

......................................................................................................................7

列印相片

......................................................................................................................8

列印信封

......................................................................................................................9

列印成功的秘訣

.........................................................................................................10

5

使用墨水匣

檢查預估的墨水存量

..................................................................................................21

訂購墨水耗材

.............................................................................................................21

更換墨水匣

.................................................................................................................22

使用單一墨匣模式

......................................................................................................25

墨匣保固資訊

.............................................................................................................25

6

解決問題

改善列印品質

.............................................................................................................27

清除卡紙

....................................................................................................................28

無法列印

....................................................................................................................30

HP

支援

.....................................................................................................................34

7

技術資訊

注意

...........................................................................................................................37

規格

...........................................................................................................................37

環保產品服務活動

......................................................................................................39

法規注意事項

.............................................................................................................42

索引

.................................................................................................................................45

1

目錄

background image

2

目錄

background image

1