HP Deskjet 1000 Printer series - J110 - การพิมพ์ซองจดหมาย

background image

การพิมพซองจดหมาย

1

.

ตรวจใหแนใจวาถาดรับกระดาษออกเปดอยู

2

.

เลื่อนตัวปรับกระดาษไปทางซายจนสุด

3

.

วางซองจดหมายลงที่ดานขวาของถาด

ควรหงายดานที่จะพิมพขึ้น

ฝาซอง

ควรอยูทางดานซาย

4

.

ดันซองจดหมายเขาไปในเครื่องพิมพจนกระทั่งซองจดหมายหยุด

5

.

เลื่อนตัวปรับกระดาษใหชิดติดกับขอบซองจดหมาย

6

.

คลิกปุมเพื่อเปดกรอบโตตอบ

Properties

(

คุณสมบัติ

)

ปุมนี้อาจเรียกวา

Properties

(

คุณสมบัติ

)

Options

(

ตัวเลือก

)

Printer

Setup

(

การตั้งคาเครื่องพิมพ

)

Printer

(

เครื่องพิมพ

)

หรือ

Preferences

(

ลักษณะที่ตองการ

)

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับซอฟตแวรแอพพลิเคชัน

บท

3

10

พิมพ

ิมพ

background image

7

.

เลือกตัวเลือกที่ถูกตอง

บนแท็บ

Paper/Quality

(

กระดาษ

/

คุณภาพ

)

ใหเลือกประเภทเปน

Plain paper

(

กระดาษธรรมดา

)

คลิกปุม

Advanced

(

ขั้นสูง

)

และเลือกขนาดซองจดหมายที่เหมาะสม

จากเมนู

Paper Size

(

ขนาดกระดาษ

)

แบบดึงลง

8

.

คลิก

OK

(

ตกลง

)

แลวคลิก

Print

(

พิมพ

)

หรือ

OK

(

ตกลง

)

ในกรอบโต

ตอบ

Print

(

พิมพ

)

เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ

หากตองการพิมพงานใหสําเร็จตามตองการ

ตลับหมึกพิมพ

HP

ควรทํางานได

อยางถูกตองโดยมีหมึกเพียงพอ

ควรปอนกระดาษใหถูกตอง

และเครื่องพิมพตอง

มีการตั้งคาที่เหมาะสม

คําแนะนําเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ

ใชตลับหมึกพิมพ

HP

ของแท

ติดตั้งตลับหมึกสีดําและสามสีอยางถูกตอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

ในหนา

25

ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณในตลับหมึกพิมพเพื่อใหแนใจวามีหมึก
เพียงพอ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดย

ประมาณ

ในหนา

23

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

ในหนา

29

คําแนะนําในการใสกระดาษ

ใสกระดาษหนึ่งปก

(

ไมใชแคหนึ่งแผน

)

กระดาษทุกแผนในหนึ่งปกควรมี

ขนาดเทากันและเปนประเภทเดี

ยวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปญหากระดาษติด

ใสกระดาษโดยหงายดานที่จะพิมพขึ้น

ตรวจสอบวากระดาษที่ใสในถาดปอนกระดาษนั้นเรียบเสมอกัน

และขอบไม

โคงงอหรือฉีกขาด

ปรับตัวปรับความกวางกระดาษในถาดปอนกระดาษใหพอดีกับกระดาษทุก
ชนิดตรวจดูวาตัวปรับความกวางกระดาษไมทําใหกระดาษในถาดปอน
กระดาษโคงงอ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่

การวางวัสดุพิมพ

ในหนา

17