HP Deskjet 1000 Printer series - J110 - การสนับสนุนทางโทรศัพท์ของ HP

background image

การสนับสนุนทางโทรศัพทของ

HP

ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพทและความพรอมในการใหบริการจะแตกตาง
กันไปตามผลิตภัณฑ

ประเทศ

/

ภูมิภาค

และภาษา

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้