HP Deskjet 1000 Printer series - J110 - การใช้โหมดตลับหมึกพิมพ์เดียว

background image

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

27

การท

ําง

าน

กับตล

ับห

ึกพ

ิมพ

background image

หมายเหตุ

เมื่อ

เครื่องพิมพ

HP

ทํางานในโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

จะมีขอ

ความปรากฏบนหนาจอ

หากมีขอความปรากฏขึ้น

และมีการติดตั้งตลับหมึก

พิมพสองตลับในเครื่อง

ใหตรวจสอบวาไดดึงเทปพลาสติกสําหรับปองกันออก

จากตลับหมึกพิมพแตละตลับแลวหรือไม

เมื่อมีเทปพลาสติกปดบังแถบหนา

สัมผัสของตลับหมึกพิมพอยู

เครื่องจะไมสามารถตรวจจับไดวามีการติดตั้ง

ตลับหมึกพิมพแลว