עזרה HP Deskjet 1000 Printer series - J110

background image

HP Deskjet 1000 J110 series

background image
background image

ןכות

םיניינע

1

דציכ

עצבל

?

..................................................................................................................................

3

2

תרכה

תספדמ

לש

HP

יקלח

תספדמה

................................................................................................................................

5

ןצחל

הלעפה

/

יוביכ

...........................................................................................................................

5

3

הספדה

תספדה

םיכמסמ

.............................................................................................................................

7

תספדה

םימוליצ

..............................................................................................................................

8

הספדה

לע

תופטעמ

.........................................................................................................................

9

תועצה

הספדהל

תחלצומ

................................................................................................................

10

5

הדובע

םע

תוינסחמ

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

.........................................................................................................

21

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

...............................................................................................................

21

תפלחה